Menu

Shree Vinayakraobapu Deshmukh College of Nursing, Yavatmal

Approved by : Govt. of Maharashtra Maharashtra State Board of Nursing b Paramedical Education, Mumbai Maharashtra University of Health Science, Nashik

Contact

Shree Vinayakraobapu Deshmukh College of Nursing, Yavatmal
Jay Vijay Chowk, Waghapur Road Yavatmal Phone 07232 251051
Email: svdnursing@gmail.com